Omaha Railway Station, Nebraska, USA

 

Nebraska State flag
Nebraska State flag