Trip to Portofino, Italy

Old Italian flag
Old Italian flag
1932
1932
1932
1932
1932
1932
July, 1933
July, 1933
July, 1933
July, 1933
July, 1933
July, 1933